C#C# 之数组

2.锯齿数组:
一般多维数组的大大小小是矩形的,而锯齿数组的大大小小相比较灵活,每一行都能够有两样的尺寸。

结果为:

static void Main(string[] args)
    {
      //声明一个二维数组 两行三列
      int[,] myIntArray1;
      myIntArray1 = new int[2, 3];
      myIntArray1[0, 0] = 1;
      myIntArray1[0, 1] = 11;
      myIntArray1[0, 2] = 111;
      myIntArray1[1, 0] = 2;
      myIntArray1[1, 1] = 22;
      myIntArray1[1, 2] = 222; //等同于 int[,] myIntArray1 = { { 1,11,111}, { 2,22,222} };
      Console.WriteLine("{0},{1},{2}", myIntArray1[0, 0], myIntArray1[0, 1], myIntArray1[0, 2]);
      Console.WriteLine("{0},{1},{2}", myIntArray1[1, 0], myIntArray1[1, 1], myIntArray1[1, 2]);
      Console.Read();
    }

C# 1

C# 2

在开首化锯齿数组时,先安装该数组蕴涵的行数。定义各行相月素个数的首个括号设置为空,因为那类数组的每一行李包裹蕴不一样的要素数。

 

C# 3

static void Main(string[] args)
    {
      //声明一个二维数组 三行三列
      int[,] myIntArray2;
      myIntArray2 = new int[,] { { 1, 11, 111 }, { 2, 22, 222 }, { 3, 33, 333 }, { 4, 44, 444 } };

      Console.WriteLine("{0},{1},{2}", myIntArray2[0, 0], myIntArray2[0, 1], myIntArray2[0, 2]);
      Console.WriteLine("{0},{1},{2}", myIntArray2[1, 0], myIntArray2[1, 1], myIntArray2[1, 2]);
      Console.WriteLine("{0},{1},{2}", myIntArray2[2, 0], myIntArray2[2, 1], myIntArray2[2, 2]);
      Console.WriteLine("{0},{1},{2}", myIntArray2[3, 0], myIntArray2[3, 1], myIntArray2[3, 2]);
      Console.Read();
    }

C# 4

结果为:

static void Main(string[] args)
    {
      //声明一个锯齿数组 三行
      int[][] myIntArray4;
      myIntArray4 = new int[3][];

      myIntArray4[0] = new int[] { 1,11,111};
      myIntArray4[1] = new int[2] { 2, 22 };
      myIntArray4[2] = new int[] { 3,33,333,3333};

      for (int i = 0; i < myIntArray4.Length; i++)
      {
        for (int j = 0; j < myIntArray4[i].Length; j++)
        {
          Console.WriteLine("{0}",myIntArray4[i][j]);
        }
      }
      Console.Read();
    }
int[] myIntArray = { 1, 2, 3 };
Console.WriteLine("intValue = {0}", myIntArray[0]);
Console.Read();

怎么着是数组?
数组是一种数据结构,包蕴同1个门类的四个要素。
数组的宣示:
int[] myIntArray; 
注:申明数组时,方括号 ([]) 必须跟在档次前面,而不是变量名后边。在 C# 中,将方括号放在变量名后是非法的语法
数组的开头化:

作者们精通数组是引用类型,所以供给给他分配堆上的内部存款和储蓄器。
1.myIntArray = new int[3];
2.myIntArray = new int[] { 1, 2, 3 };
3.int[] myIntArray = { 1, 2, 3 };  //当使用那种格局对数组实行起头化时,只幸亏申明变量数组时使用,无法在宣称数组之后选拔。
数组的造访:
数组在宣称和初阶化后,能够行使索引器实行走访,索引器总是以0初叶,表示第三个成分。

结果为:

C# 5

结果为:intValue = 1
数组的花色:
1.多维数组:
相似的数组(也称一维数组)用1个平头来索引,多维数组用八个或八个整数来索引。

结果为:

static void Main(string[] args)
    {
      //声明一个三维数组 三行三列
      int[, ,] myIntArray3;
      myIntArray3 = new int[,,] { { {1,1}, {11,11}, {111,111} }, 
                    { {2,2}, {22,22}, {222,222} }, 
                    { {3,3}, {33,33}, {333,333} }, 
                    { {4,4}, {44,44}, {444,444} } 
                   };

      Console.WriteLine("{0},{1},{2},{3},{4},{5}", myIntArray3[0, 0, 0], myIntArray3[0, 0, 1], myIntArray3[0, 1, 0], myIntArray3[0, 1, 1], 
        myIntArray3[0, 2, 0], myIntArray3[0, 2, 1]);
      Console.WriteLine("{0},{1},{2},{3},{4},{5}", myIntArray3[1, 0, 0], myIntArray3[1, 0, 1], myIntArray3[1, 1, 0], myIntArray3[1, 1, 1], 
        myIntArray3[1, 2, 0], myIntArray3[1, 2, 1]);
      Console.WriteLine("{0},{1},{2},{3},{4},{5}", myIntArray3[2, 0, 0], myIntArray3[2, 0, 1], myIntArray3[2, 1, 0], myIntArray3[2, 1, 1],
        myIntArray3[2, 2, 0], myIntArray3[2, 2, 1]);
      Console.WriteLine("{0},{1},{2},{3},{4},{5}", myIntArray3[3, 0, 0], myIntArray3[3, 0, 1], myIntArray3[3, 1, 0], myIntArray3[3, 1, 1],
        myIntArray3[3, 2, 0], myIntArray3[3, 2, 1]);
      Console.Read();
    }

相关文章